Zhang, Qian, School of Mathematical Sciences Nanjing Normal University Nanjing 210023 CHINA, China