Zavarzina, O, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine